Protokol s Felixem Stiastnym o jeho ilegálním přechodu do ČSR

Metadata

zoom_in
1

Přepis

 1. Česky

Protokol

sepsaný dne 12. července 1938 u městské rady v Olomouci s býv. Rak. stát. Příslušníkem, dnes ř. německým, Felixem Stiastny-m z Vídně, který dne 6. 7. 38 přešel ilegálně hranice ČSR.

Předmět: výslech ohledně ileg. překročení hranic

Přítomní: podepsaní

Jmenuji se Felix Stiastny, narozený 7. 3. 1891 ve Vídni, do Vídně přísl.[,] obchodní zástupce a bydlel jsem ve Vídni a mám platný rak. cestovní pas, vydaný polic. ředit. ve Vídni dne 4. 1. 1937 [...].

Protože poměry ve Vídni, kde jsem bydlel Vídeň II, Glockeng. 1, jsou za dnešního režimu takové, že člověk denně jest v nebezpečí života, rozhodl jsem z pdu sebezachování opustiti Rakousko. Do cestovního pasu mně sice dali poznámku, oprávňující k výjezdu do Italie, Švýcar a ČSR a ku cestě zpět[,] leč to každý ví, že na takovou poznámku zastupitelské úřady ČSR nedají na rak. pas visum k cestě do ČSR a že každého od hranic vrátí zpět. Již při vydávání pasu a povolení k cestě ř. něm. úřady nutí k podpisu reversu, že se majitel pasu nikdy do Rakouska nevrátí.

Nemohl jsem tedy[,] i když mám platný pas[,] odejeti do ČSR legální cestou po železnicinebo i jinak, nýbrž že musím se o to pokusit jiným způsobem. Činí tak ostatně veliké množství židovských uprchlíků. Celé své úspory jsem byl nucen zanechati ve Vídni, protože nikdo ani haléře nesmí vyvésti, každého svléknou do naha a důkladně prohlédnou.

Dne 6. 7. 1938 jsem odejel autobusem z Vídně směrem k hranici ČSR ke Znojmu. V rak.pohraniční obci Klein Haugsdorf nás již očekávali SS muži, kteří nás ihned zadrželi a zavedli na svoji strážnici, kde jsme byli jednotlivě velmi důkladně prohlédnuti až na holém těle. Sem přichází denně 4 autobusy. Uprchlíci jsou tam shromážďováni a večer ve skupinách zvláštním průvodcem, čsl. státním příslušníkem-polit. Uprchlíkem, převáděni přes hranice směrem k železn. stanici Šatov. V naší skupině bylo celkem 17 osob. byli jsme přivedení o 10. hod. k hranici, kde v jetelovém poli nám průvodce ukázal další cestup řes hranici k žel. stanici Šatovu. Pouze 3 se však podailo přejíti hranici bez zadržení. Ostatních 14 nás zadržela pohraniční stráž a zavedla nás do obce Hnanice. Tam jsem byl pokutován pro neoprávněné překročení hranic částkou Kč. 10.-- [...] a ještě ráno téže noci jsme byli odvedeni zpět k hranici, abychom se vrátili do Rakouska. Jakmile orgán, který nás k hranici přivedl[,] odešel, vrátil jsem se zpět a dostal jsem se pěšky až do Znojma, kde jsem na židovské obci dostal podporu a lístek do Olomouce. V Olomouci máme tetu pí. Jenny Pollakovou, Englova 6, která mne u sebe nějaký čas ponechá. Nemá sice mnoho a trochu jídla mně již opatří.

V Olomouci jsem se ihned zcela dobrovolně policejně i do ciz. evidence přihlásil a také jsem ihned zceladrželi, nám bez nátlaku udal, že jsem hranice přešel nelegálně a že jsem za to byl již potrestán.

Jest zajímavo, že muži SA, kteří nás v Klein Haugsdorfě zadrželi, nám řekli, že do ČSR můžeme bez závady, že tam již na nás čekají a že nás usadí v něm. krajích, abychom tam česky volili. Jest to propaganda, které se proti ČSR používá.

Hodlám v Olmouci nějakou dobu vyčkati[,] jak se poměry utváří. Budu se snažit, abych dostal podporu Ligy pro lidská práva a později se rozhodnu, kam bych se měl obrátit, kdybychom nedostal povolení k pobytu v ČSR.

Nebudu se nikterak míchati do veř. polit. života, protože vděčím ČSR za to, že mně poskytne právo asylu.

Více dodati nemohu. Jsem ochoten podrobně vylíčiti poměry v Rakousku za nynějšího režimu a to zcela dle pravdy a nestraně[!].

C.m. [Unterschrift]

[Unterschrift:] Felix Stiasny

Odkazy na prameny

 • Updated 9 months ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...

Národní archiv

 • Státní ústřední archiv
 • NA
 • The National Archives
 • Czechia
 • Archivní 2257/4
 • Praha 4 - Chodovec
 • Updated 9 months ago

Ministerstvo vnitra I., Praha

 • Ministry of Interior I., Prague
 • NAD 1075
 • Národní archiv
 • 1075
 • English
 • The fonds consists out of 2147...
 • Updated 8 years ago
Documents of this fonds illustrate the broad scope of the agenda of the Ministry of Interior. It included, apart from the security and administrative matters, also minority and language issues, citizenship, population register, press and censorship issues, and also the agenda of the then non-existing Ministry of Social Welfare. The most valuable documents can be found mainly in the presidial part the fonds, where the events of the period can be studied from the situation reports of district and...